Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til opgaver
print

Bioenergi til kraftvarme

biotilvarme.JPG

 

Der er masser af energi i affald, træ og gødning. Man kalder det også bioenergi eller biobrændsel. Det kan bruges på kraftvarmeværker til produktion af varme og fremstilling af elektricitet.


Energistyrelsen i Danmark anslår at bioenergi i dag står for ca. 12 procent af energiforbruget i verden. Andre anslår, at der bruges helt op til 14-15 procent på verdensplan. Usikkerheden beror især på hvor stort forbruget er i de ikke vestlige lande, hvor statistikkerne er upålidelige.


Det faste biobrændsel kan både bruges hjemme i den enkelte bolig og på store kraftvarmeværker. I nogle lande bruges biobrændsler i både små og store kraftvarmeværker. Det er blandt andet træflis, som er affald fra skovbrug, og som bruges i stort omfang i Sverige og Finland. I Norden er Danmark kendt for at være et af de få lande i verden, der har kraftværker, som kan fyre med halm.


Biogas


Biogas er en brændbar gas, der dannes ved biologisk nedbrydning af planter og gødning i en proces, hvor der sørges for ikke at tilføre ilt. Gassen kan benyttes som energikilde til produktion af el og varme og på den måde erstatte vores brug af naturgas. Biogas består af 50-80 % af gasarten methan og 20-50% CO2. Det kan også dannes naturligt på steder hvor der findes lidt eller ingen ilt – for eksempel i moser, i fugtig jord samt på lossepladser. Biogas er ugiftig og brændbar, men ved blanding med luft kan den blive eksplosiv. Det kan for eksempel ske, hvis den nedefra trænger ind i bygninger, som er lagt oven på gamle lossepladser.


Biogasanlæg bruges i landbruget til at behandle for eksempel gylle - og organisk affald fra husholdninger og industri behandles i stigende omfang i større biogasanlæg, evt. i kombination med gødning.


Når gassen er fjernet fra biomasssen, kan det der er tilbage anvendes som gødning på markerne. Den afgassede biomasse indeholder alle de næringsstoffer, der var i det oprindelige materiale og er et bedre gødningsprodukt end den rå gylle. Det skyldes blandt andet, at der i biogasanlægget sker en omdannelse – det kaldes for en mineralisering - af kvælstoffet så det lettere optages af afgrøderne. Endelig nedbrydes en del af lugtstofferne i husdyrgødningen, når den afgasses. Da den afgassede biomasse samtidig trænger hurtigere ned i jorden, reduceres lugtgenerne markant.


Forventninger til bioenergi


I 2006 lavede det Europæiske Energi Agentur en undersøgelse, hvor man beregnede at 15 procent af den forventede energiefterspørgsel i Europa i 2030 kan opfyldes med bioenergi fra landbrug, skovbrug og affaldsprodukter og udelukkende med brug af europæiske ressourcer. Dette skøn kaldes for Europas "biomassepotentiale".


Undersøgelsen viser, at den bedste måde at udnytte fremtidens biomasse på vil være at levere 18 procent af Europas varme, 12,5 procent af elektriciteten og 5,4% procent af transportbrændstoffet fra biomasse i 2030.

Ved at reducere anvendelsen af fossilt brændsel inden for alle tre sektorer vil man kunne begrænse CO2 udledningerne med 394 mio. tons i 2020.


Det har naturligvis visse omkostninger. En forøgelse af brugen af bioenergi er omkring 20 procent dyrere end en tilsvarende model med brug af kul, olie og gas i 2030.

Login for at se mere

Opgaver

 • Multiple choice

 • Temaopgave

  • 1Temaopgave

    

   Lav en liste over de forskellige typer af biomasse, I kan komme i tanke om. Hvad er de forskellige typer gode til, og hvor bliver de brugt?

  • 2Temaopgave

    

   Biomasse kan omdannes til biogas. Beskriv denne proces og hvilke restprodukter, der bliver tilbage. Hvad kan restprodukterne bruges til, og hvad er fordelene ved det?

 • Venskabsklasse

  • 1Venskabsklasse

    

   Tag billeder af biomasse i nærheden af jeres skoler. Er der marker, træer i nærheden? I kan også bruge nettet til at finde billeder, der viser de forskellige typer af biomasse. Send dem til jeres venskabsklasse og skriv, hvilke typer biomasse der findes der, hvor I bor?