Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Finn skilnadar mellom nabospråk

aktivitet skillnader.jpg

Forklaring

I denne aktiviteten skal elevane jobbe induktivt med å formulere grafiske skilnadar mellom nabospråka (aktiviteten fungerer best med svensk, dansk og norsk) med utgangspunkt i tverrspråklege produktskildringar. Aktiviteten kan eventuelt bli førebudd ved at elevane på førehand les tekstane om nabospråk på Norden i skolen.

 

Aktivitet

Elevane får tildelt éin eller fleire produktskildringar på sitt eige språk og på nabospråka. I grupper formulerer dei deretter flest mogleg reglar saman for korleis språka blir stava ulikt og skil seg frå kvarandre. Dersom elevane har lese tekstar om nabospråka på førehand, kan ein la dei kome med eit par forslag på reglar før dei går i gang med tekstane.

Etter ca. 20 minutt fortel gruppene sine forslag til reglar, før alle forslaga blir diskuterte i fellesskap. Klassa skriv ned reglane ein har blitt einige om i eit felles dokument som læraren seinare fjernar elevane sine redigeringsrettar til, slik at elevane kan sjå dokumentet, men ikkje redigere det.

Test elevane sine forslag til språklege reglar ved eit seinare høve med aktivitetsforslaget ‘Trafikklysmetoden’. Stemmer hypotesane?

Logg inn for å lesa meir

Forfattar: Anne Sofie Skemt Hjuler

Utgjevar: Norden i skolen

Produksjonsår: 2020

Mål

  • Å gi elevane kunnskap om språklege fellestrekk mellom dansk, svensk og norsk.
  • Å øve elevane i å sjå språklege mønster og formulere eigne huskereglar.
  • Å gjere elevane sikre i å sjå, lese og høyre skilnaden på nabospråka sine. 


Førebuing


Matriale