Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Om Norden i Skolen

GRATIS UNDERVISNINGSPLATTFORM FOR HEILE NORDEN

Norden i Skolen er ei gratis undervisningsplattform som gir lærarar og elevar i alle dei nordiske landa unike moglegheiter til å jobbe med fagområda «Språk og kultur», «Historie og samfunn» og «Klima og natur» i eit nordisk perspektiv. Undervisningsplattforma rettar seg mot grunnskolen og vidaregåande skolar og vann i 2011 dei nordiske samarbeidministranes pris for å ha utvikla eit konsept som styrkjer forståinga av nabospråka dansk, norsk og svensk for barn og unge i heile Norden. Prosjektet er nonprofit og er støtta av blant anna Nordisk Sprogkoordination og Nordisk ministerråd.

 

Alle fagområda på portalen består av eit stort utval spennande undervisningsmateriale (litterære tekstar, kortfilmar, musikk m.m.) med tilhøyrande arbeidsoppgåver som støttar faglege mål i alle nordiske læreplanar. Sjå oversikta over undervisningsmaterialet HER og les meir om fagområda «Språk og kultur», «Historie og samfunn» og «Klima og natur» nedanfor. Her kan du òg lese om moglegheitene for å finne og etablere samarbeid med ein vennskapsklasse frå eit anna nordisk land.

 

 

SPRÅK OG KULTUR

Primært fagområde: språkfag (grunnskole + vidaregåande)

 

Materialet under «Språk og kultur» tek utgangspunkt i at nabospråksundervisning er noko anna enn ordinær morsmålsundervisning. Oppgåver og innhaldselement er utvikla og sett saman med eit særleg nabospråksdidaktisk fokus, som bl.a. set talespråket og lytteforståing i sentrum. Og for å lære eit språk er det ikkje nok å berre lære om det – ein må òg ha høve til å bruke det! Det har ein på Norden i Skolen bl.a. via kommunikasjonsverktøy som chat, videochat og ei tavle som gjer det mogleg å nytte nabospråka i ein autentisk samanheng med vennskapsklassar.

 

Eit utval litterære verk og kortfilmar frå heile Norden dannar ei spennande kulturell ramme om undervisninga, der elevane ved å sjå tinga frå ein annan vinkel og ein annan ståstad – attpåtil på eit anna språk – blir meir bevisste om si eiga språk- og kulturforståing.

 

Finn materialet til «Språk og kultur» HER.

 

HISTORIE OG SAMFUNN

Primært fagområde: historie og samfunnsfag (pt. primært vidaregåande.)

 

Materialet under «Historie og samfunn» tilbyr undervisningsopplegg som styrkjer forståinga av aktuelle nordiske historie- og samfunnsmessige emne. Norden i Skolen set i første omgang fokus på Arktis og riksfellesskapet mellom Danmark, Færøyane og Grønland. Kva betyr det for eksempel at isen er i ferd med å smelte i Arktis? Kvifor aktualiserer det eit behov for å forstå dei interne dynamikkane som gjeld i riksfellesskapet? Og kva er skilnaden på mjuk og hard makt?

 

Materialet om Arktis og riksfellesskapet er retta mot vidaregåande skole. Norden i Skolen ønskjer i framtida å òg utvikle historie- og samfunnsfagleg materiale til grunnskolen.

 

Finn materialet til «Historie og samfunn» HER.

 

 

KLIMA OG NATUR

Primært fagområde: natur- og samfunnsfag (pt. primært grunnskolen 8.–10. klasse)

 

Undervisningsmaterialet under «Klia og natur» set fokus på aktuelle tema og emne som bl.a. berekraft, energiforbruk og plast i havet. Elevane lærer å samarbeide med andre unge i dei nordiske landa om å finne berekraftige løysingar som kan fungere i kvardagen heilt frå Grønland i nord til Finland i aust. Gjennom arbeidet med materialet tileignar elevane seg reiskapar for å forstå og ta stilling til globale klimautfordringar og til sjølv å kunne handtere dei meir lokale utfordringane. Oppgåvene går bl.a. ut på å finne miljøvennlege løysingar på skolen, heime og i lokalmiljøet. Elevane har òg høve til å undersøkje kvar energien skal komme frå i framtida, og utforske dilemma mellom moderne livsførsel og ressursbruk.

 

Finn materialet til «Klima og natur» HER.

 

VENNSKAPSKLASSAR

På Norden i Skolen kan du finne og etablere samarbeid med nordiske vennskapsklassar. Samarbeidet med jamaldringar frå eit anna nordisk land bringar ein spennande dimensjon inn i undervisninga. I tillegg til å vere inspirerande og meiningsskapande for elevane, dannar vennskapsklassefunksjonen òg ei ramme for undervisningsopplegga som gjer den enkelte eleven til ein aktiv deltakar i sin eigen læringsprosess.

 

Les meir og finn ein vennskapsklasse HER.

 

Les meir om kva moglegheiter som finst for å søkje økonomisk støtte til å utvide vennskapsklassesamarbeidet HER

 

Bilete

platformb-2.jpg