Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Utfordringar og kampar (lærarrettleiing)

INTRODUKSJON 
Temaet Utfordringer og kampar handlar om ulike livskampar og dilemma. Korleis overvinn ein kvardagsutfordringar når dei dukkar opp? Kva er ein superhelt/kvardagshelt? Og kva konsekvensar kan overdrivingar og sludder føre med seg når ei fjør plutseleg har blitt til fem høns?

 

Utfordringar og kampar er ei blanding av humor og alvor. Materialet gir eit godt utgangspunkt for samtalar om korleis sladder blir til mobbing og berre veks seg større, dyreetikk, personlege utfordringar og det å verkeleggjere draumane sine sjølv om andre ikkje trur det er mogleg.

 

FORMÅL 
Formålet med temaet Utfordringar og kampar er at elevanea stiftar kjennskap med ulike livskampar og får perspektiv på korleis ein kan komme over dei. Elevane får høve til å reflektere over kampane til hovudpersonane og kva dei sjølv ville ha gjort i ein slik situasjon.

 

I temaet møter elevane nabospråka dansk, norsk og svensk, og dessutan finsk og islandsk. Dei tilhøyrande oppgåvene opnar for å arbeide med både språk og innhald. Temaet vil i sin heilskap bidra til å styrkje nabospråks- og kulturforståinga til elevane.

 

OPPBYGGING AV TEMAET
Utfordringar og kampar består av fire kortfilmar, to utdrag av noveller og eitt eventyr. Ein treng ikkje å jobbe med alt materialet i temaet. Norden i Skolen foreslår to opplegg (måtar å gjennomføre stoffet på): «Kampen» og «Utfordringa». Du kan som lærar velje eitt av opplegge eller velje fritt mellom materiala i temaet, alt etter kva som er mest relevant for klassen din.

 

Opplegg 1: «Kampen»

  • Vel den finske filmen «Muutto», den islandske filmen «Danskeppnin» og den norske filmen «Nemesis». Materialet handlar om personar som står i ulike personlege kampar, som å starte i ein ny klasse ellerr delta i ei dansetevling. Dei tilhøyrande oppgåvene dannar grunnlag for ein diskusjon om dei nordiske språka, kampar og kva ein superhelt er.

 

Opplegg 2: «Utfordringen»

  • Vel det danske eventyret «Det er ganske visst», den norske teksten «Eit eksperiment» og den norske kortfilmen «Hjemmekamp». Materialet og dei tilhøyrande oppgåvene dannar grunnlag for ein diskusjon om sladder, dyreetikk og den – for mange – store utfordringa å stå opp om morgonen når vekkjarklokka ringjer. Tekstane i dette opplegget, som inneheld både eldre dansk, bokmål og nynorsk, gjer det mogleg å bruke ei trafikklys-øving som får den språklege utviklinga og ulikskapar og likskapar til å tre fram.

 

 

OPPGÅVER OG LYDORDBOK
Alle enkeltmateriala har éin oppgåvetype knytt til seg, som legg opp til både sjølvstendig arbeid og gruppearbeid. Oppgåvene tek for seg både språk, kultur og tradisjonelle analyseoppgåver.

 

I tekstane ligg det ei innebygd lydordbok, som elevane kan velje å nytte til hjelp. Når ein trykkjer på eit av dei oransje orda, opnar det seg ein boks der ein kan høyre ordet og sjå omsetjinga på bokmå, dansk, nynorsk og svensk. 

Logg inn for å lesa meir

Utgjevar: Norden i Skolen

Pedagogiske konsulentar: Stefan Åge Hardonk Nielsen

Utgjeven: 2018