Teaksta
Video
Spealat ja stoahkan
Gilvu
Jietnabádden
Bargobihttá
Oahpaheaddjebagadus

Vajálduhttán beassansáni?

 

Ráhkat geavaheaddji

EAVTTUT

Don fertet dohkkehit eavttuid maid oainnát vuolabeal vai galggat sáhttit ráhkadit geavaheaddji ja vai beasat geavahit ávdnasiid mat leat nordeniskolen.org siiddus.

 

Gulahallan

nordeniskolen.org:as leat gáibádusat ahte buot geavaheaddjit árvvusatnet nubbi nuppi. Dat mielddisbuktá ahte buohkat galget hupmat čábbát nubbi nubbái ja maiddái earáid birra. Lea oahpaheaddji ovddasvástádus muitalit ohppiide movt sii galget láhttet ja gulahallat earáiguin nordeniskolen.org neahttasiiddus.


nordeniskolen.org:as lea riekti sihkkut čállosiid mat min mielas eai heive siidui. Norden i Skolen:is lea maid riekti addit dieđu oahpaheaddjai dan birra.

 

Sisdoallu - riektavuohta ja rievttit

Buot dieđut maid don attát galget leat riekta. Ii leat lohppi dahkaluddat ahte leat muhttin eará oahppi/olmmoš.

 

Vaikko mii geahččalit sihkkarastit ahte visot informašuvdna neahttasiiddus lea riekta, fertet muitet ahte nordeniskolen.org ii váldde ovddasvástádusa jus čájehuvvo ahte informašuvdna lea eahpedievaslaš, eahpedárkil dahje boarasnuvvan. Dušše das gos lea válddálaččat dadjon lea nordeniskolen.org vásttolaš sisdoalus.

Buoit dálá ja boahttevaš dahkkivuoigatvuohta, gálvomearka ja eará intellektuálalaš eaiggádanriekti sisdoalu oktavuođas dán neahttasiiddus gullá nordeniskolen.org:ii, Foreningene Nordens Forbund ja min liseansaaddi bokte. Don it hága makkárge rievtti neahttasiidui, eará go rievtti atnit neahttasiiddu ovttamielalaččat dáid eavttuin.

Don it sáhte vuovdit dahje juohkit makkárge dieđihangaskaoamis guđege oasi neahttasiiddus dahje makkárge sisdoalu. Ii leat lohppi atnit guđege oasi neahttasiiddus oassin ovtta eará neahttasiiddus, ii fal dego "hyperlenke" dahje mohttege eará ládje, jus nordeniskolen.org ii leat addán čálalaččat lobi. Don it sáhte geavahit nordeniskolen.org nama dahje boasttugeavahit Norden i Skolen-gálvomearkka.

Don it sáhte geavahit dán neahttasiiddu lobihisvuođaide. Dat mielddisbuktá ahte don dohkkehat ahte it galgga sáddet, atnit, máŋget, postet dahje diktit sáddet gudnerihkkuma dahje juoga mii lea heivemeahttun, dahje mii lea eahpevuogálaš, loavkideapmi dahje rihkku priváhtaeallima ráfi. Don dohkkehat ahte it galgga sáddet eahpesávahahtti rekláma dahje vuovdalit maidege, it galgga sáddet "spam" dahje diekkár láganiid mat sáhttet muosehuhttit neahttasiiddu doaimma dahje eará geavaheddjiid. 

nordeniskolen.org Foreningene Nordens Forbund bokte doalahit rievtti ahte juohke áigái ja haga addit dieđu sáhttit buoridit, rievdadit dahje loahpahit buot dahje osiid neahttasiiddus, ja maiddái gáržžidit dahje gieldit beassama dasa. 

Visot informašuvnna maid mii oažžut neahttasiiddu bokte mii meannudit oskkáldasvuođain, ja mii eat atte dieđuid viidáseappot eará go ovttamielalašvuođain min njuolggadusain dahje du bagadeami mielde.

Don dohkkehat ahte it galgga buktit nordeniskolen.org Foreningene Nordens Forbund:ii goluid, gáibádusaid, bahádaguid dahje vahátbuhtadusaid (inkl. lágalaš goluid) maid nordeniskolen.org lea geatnigahttán du boasttugeavaheami dihte dahje du rihkkuma dihte dáin eavttuin. 

Vaikko dán neahttasiiddus leat liŋkkat eará neattasiidduide, nordeniskolen.org:as ii leat bearráigeahčču daid badjel. nordeniskolen.org ii váldde ovddasvástádusa sisdoalus mii lea doppe dahje ahte informašuvdna dain siiduin ii leat eahpedárkil, ja ii ge ovddasvástádusa sihkarvuođas go anát daid siidduid. Dat lea du iežaset váttisvuođariskka geažil ahte geavahat diekkár siidduid.

Jus rihkut dáid eavttuid, nordeniskolen.org:as lea vejolašvuohta heaittihit du beassama neahttasiidui ja gieldit beassanlobi deike fas.

nordeniskolen.org sáhttá rievdadit dáid eavttuid áiggis áigái. Don dohkkehat rievdadusaid go geavahat neahttasiiddu maŋŋá rievdademiid. 

Dát eavttut ja maiddái sisdoallu neahttasiiddus leat dánska lága ja dánska duopmostuolu jurisdikšuvnna vuolde. 

Sádde e-poasta jus dus leat gažaldagat dahje gulaskuddamat neahttasiiddu (nordeniskolen.org) birra.

 

Behandling av personuppgifter

 

Genom att anmäla dig till Norden i Skolan så samtycker du till att vi får lagra och behandla dina personliga upplysningar. De uppgifter som du fyller i anmälningsformuläret sparas på Norden i Skolan serverutrymme.

 

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Få information om användarnas geografiska spridning
  • Understöda funktioner på Norden i Skolan t.ex. Skolchatt och vänklassystemet
  • Kontakta dig med nyheter och viktiga ändringar på www.nordeniskolen.org

 

Vi vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb får tillgång till personligt identifierbar information. Norden i Skolan lämnar aldrig ut dina personliga uppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

 

Du har rätt att ta del av alla uppgifter som berör dig. Du kan begära att få se samtliga av dina personuppgifter som vi har lagrat genom att kontakta oss på kontakt@nordeniskolen.org.

 

Du har rätt att få din personliga upplysningar borttagna. Du kan begära att få dina upplysningar helt raderade genom att kontakta oss på kontakt@nordeniskolen.org. Vi raderar då alla förekomster av personliga upplysningar som kan kopplas till dig.

Loga eambbo