Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

print

Lärarhandledning Nordisk skolchatt om klimat

INTRODUKTION OCH SYFTE

I undervisningstemat ’Nordisk skolchatt: Klimat’ ska eleverna arbeta med texter och uppgifter om energi och klimatförändringar, som tar utgångspunkt i deras land och vardag. Arbetet leder fram till deltagandet i en spännande Nordisk skolchatt om klimat med elever från de övriga nordiska länderna. Skolchatten äger rum på den officiella nordiska klimatdagen den 11 november kl. 13.00-14.00 (CET)

Temat är riktat till elever i årskurs 7-9. Eleverna ska arbeta med uppgifter som utgår från FN:s globala mål 7, 12 och 13. Dessa handlar om hållbar energi, hållbar konsumtion och produktion samt att bekämpa klimatförändringarna. 

Till elevuppgifterna finns ett svarsark som eleverna ska fylla i löpande - både när de arbetar på egen hand och i samband med uppsamlingar i klassen. Svarsarket ska hjälpa eleverna att sammanfatta kunskap som de kan använda under skolchatten. 

 

Tidsplan

Eleverna ska arbeta med förberedelser, hemläxa, chatt och efterarbete. Enskilda uppgifter kan uteslutas av tidsmässiga skäl eller om klassen redan arbetat med ämnet.


undefined

 

TEMATS UPPBYGGNAD

Uppgift 1:

Hur bidrar vår energianvändning till klimatförändringar? 


Tid: 30 min (om klassen redan arbetat med detta kan uppgiften hoppas över) 

Mål: Eleverna ska förstå och kunna redogöra för vilka energikällor som bidrar till klimatförändringar, vad klimatförändringar är samt vad som kan göras för att minska elförbrukningen. 

Beskrivning: Klassen delas in i tre grupper. Varje grupp undersöker texter, arbetar med tillhörande frågor och presenterar svaret på undersökningen för klassen. Eleverna kan med fördel arbeta parvis inom grupperna.

Material:
Grupp 1: Om klimatförändringar
Grupp 2: Om naturgas, Islands primära energikälla, Om vindenergi, Om vattenkraftOm solenergi
Grupp 3: Framtidens energikonsumenter

 

 

Uppgift 2:

Gör en översikt över ert lands elproduktion 

Tid: 20 min.

Mål: Eleverna ska förstå och kunna redogöra för vilka energikällor som används till produktion av elektricitet samt hur dessa bidrar till klimatförändringar. 

Beskrivning: Eleverna ska arbeta i grupper, max 4 personer per grupp. De ska läsa en text och arbeta med följande frågor: 

  • Vilka energikällor används till produktion av elektricitet?
  • Vilka energikällor bidrar minst till klimatförändringar?

Du vägleder dem i att komma fram till svaren. Det behövs ingen gemensam uppsamling. 

 

Texten hittar du här.

 

 

Uppgift 3:

Undersökning av var eleverna använder elektricitet hemma
(hemläxa)

Tid: Introduktion till uppgiften: 10 min. Hemarbete: 20-30 min. Uppsamling: 20 min. 

Mål: Eleverna ska undersöka var de använder elektricitet i hemmet och var de kan göra minskningar i användningen. 

Beskrivning: Du ska introducera schemat som eleverna ska använda till att registrera apparater i hemmet. Tabellerna används som stöd till ett samtal i familjen om var de eventuellt kan spara på elektriciteten. 

När eleverna har fyllt i schemat hemma ska ni i klassen ha en uppsamling kring elanvändning i hemmet. 

 

 

Uppgift 4:

Mindmap

Tid: 30 min.

Mål: Att eleverna kommer fram till hur de kan bidra till att minska klimatförändringarna genom att minska elkonsumtionen. 

Beskrivning: Eleverna ska två och två komma överens om fem förslag på vad de kan göra för att kunsumera mindre elektricitet. 

På tavlan görs en gemensam mindmap, där alla par bidrar med sina förslag.

undefined

 

 

Uppgift 5:

Vad går chatten ut på?

Tid: Förberedelse 25 min. Nordisk Skolchatt: 45-60 min.

Mål: Eleverna ska på kunskap om energikällor i Norden och diskutera hållbar konsumtion och produktion i en internationell (nordisk) kontext. 

Hur anmäler du din klass?
’Temachatten: Klimat’ äger rum den 11. nov. kl 10-11 (CET). För att anmäla din klass ska du:
a) skapa en profil på Norden i skolan.
b) anmäla din klass här.

Orientera dig på sidorna 'Vad är Nordisk skolchatt' och ’Koncept: temachatten’ före skolchatten. Det kan vara en god idé att eleverna sitter två och två tillsammans i chatten, för att kunna hjälpa varandra förstå vad de andra eleverna berättar samt svara på deras frågor. 

Det er en fördel om eleverna har sina svarsark med som stöd för att besvara frågorna. I svarsarket ska eleverna också skriva ned information de får under chatten. 

I chatten kommer det att finnas frågor, som eleverna kan tala om. De kan t.ex vara:

  • Vilka energikällor använder ert land till elproduktion?
  • Vilka energikällor bidrar till klimatförändringar?
  • ...samt frågor om elevernas egna åsikter i klimatfrågor

 

Uppgift 6:

Efterarbete- Avslutande diskussion i klassen

Tid: 20 min. 

Diskutera följande frågor tillsammans:

  • Vilka likheter och skillnader stötte ni på mellan ert och andra länder under chatten?
  • Använder de nordiska länderna samma energikällor för att producera elektricitet?
  • Vad fick ni veta om de övriga nordiska länderna som ni inte visste innan chatten? 
  • Vilka lösningar för en hållbar framtid diskuterade ni tillsammans med andra elever?
  • Vem har ansvar för att bekämpa klimatförändringarna - hur mycket kan individer påverka?

 

Logga in för att se mer

Pedagogiska konsulenter : Charlotte Hansen