Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Om Språk & Kultur

"Undervisningen ska ge eleverna tillgång till de skandinaviska språken och den nordiska kulturgemenskapen" (Gemensamma Mål, 2009)

 

Mål i läroplanen 

Undervisning i de skandinaviska språken (danska, norska og svenska) och den nordiska kulturgemenskapen har en helt central plats i alla nordiska länders läroplaner. Undervisningen ska försäkra att nutidens barn och unga blir mera medvetna om och i stånd till att utnyttja de många möjligheter och fördelar, som det samnordiska samarbetet erbjuder. Men hur precis ska vi hantera undervisningen?

 

Material och uppgifter under 'Språk & Kultur' siktar precis mot att förstärka och skapa nya ramar för undervisningen i grannspråken danska, norska och svenska samt den nordiska kulturgemenskapen. Här hittar du ett rikt och varierat text- och filmmaterial med tillhörande uppgifter, en nordisk språkordbok, grannspråksdidaktiska spel och både språk- och litteraturhistoriska tidslinjer. Du hittar även ett unikt virtuellt klassrum där du kan komma i kontakt med vänklasser och låta eleverna videochatta och skriva med jämnåriga från hela Norden.

 

De olika tillgångarna till språk- och kulturarbetet är ett uttryck för ett helhets-orienterat undervisningstänkande, som tillsammans ska vara med om att göra grannspråkundervisningen lärorik, meningsfull och spännande. Och det kan lika gärna sägas på en gång: grannspråkundervisningen är något annat och mer än bara traditionell modersmålsundervisning.

 

Teman på danska, norska och svenska

De flesta verk under Språk & Kultur är sammansatta i inspirerande teman som skapar materiella sammanhang tvärs över språken. Under varje tema hittar man material på både skriven och talad danska, norska och svenska, samt att man vid flera tillfällen kommer kunna hitta versioner på andra nordiska språk. Läroportalen kan på så sätt inkluderas som fördel i olika undervisningssammanhang året runt och stöder dessutom en lång rad övriga mål i läroplanen som handlar om grannspråk och nordisk kulturförståelse. 

 

Arbetsuppgifter till texter och filmer

Till alla verk som ingår i ett tema finns det utvecklade arbetsuppgifter som erbjuder eleverna att gå på upptäckt i språkens likheter och skillnader, samt gå djupare med det verk de jobbar med. Uppgifterna stödjer konkreta mål i läroplanerna som indikeras vid varje verk. (OBS: indikationen av mål i läroplanerna är ännu inte klara för Språk & Kultur).

Arbetsuppgifterna är indelade i fyra faser. De fyra faserna skapar en igenkännande struktur och försäkrar att man, i jobbet med texter och filmer, rör sig runt på flera nivåer. 

1) Språk- & kulturförståelse

Språk- & kulturförståelse ska göra det lätt och spännande att komma igång med avkodningen av ett verk på ett grannspråk. Här kommer det att finnas förslag till aktiviteter som både hjälper eleverna att förstå den valda texten eller filmen men i mer generellt förstånd styrka deras uppmärksamhet på skillnader och likheter mellan grannspråken och de nordiska kulturerna. 

 

2) In i texten

Att komma igång med bearbetning av en text kräver att den undergår en "öppning". Denna fas i textarbetet har vi kallat "in i texten". Här jobbar eleverna - på hermeneutiskt sätt - med deras förståelse och omedelbara upplevelse av texten.

 

3) Ner i texten

I nästa fas ska eleverna fördjupa sig i texten, - detta kallar vi 'ner i texten'. Här ska de ner i litteraturen och filmmediet och arbeta med texternas byggklossar och instrument, - t.ex. personkarakteristik och komposition. 

 

4) Ut ifrån texten

Sista fas kallas 'Ut ifrån texten'. Här ska eleverna reflektera över textens betydelse för dem själva och deras omgivningar. Det är också primärt i denna fas att texterna får perspektivet till det tema som de ingår i.

 

 

Ökat fokus på hörförståelsen 

Norden i Skolan har ett ökat fokus på det talade språket och hörförståelsen som, för de flesta, orsakar de största utmaningarna för kommunikation tvärs över de nordiska gränserna. Kortfilm, musikvideor och inläsningar av ca 20 litterära verk på danska, norska och svenska försäkrar att eleverna har möjlighet att höra grannspråken. Det samma gäller en implementerad ljudordbok som, förutom att översätta till de andra grannspråken, gör det möjligt att läsa upp specifika ord i texten.

 

Det bästa sättet att lära språk på är när språket används aktivt. På Norden i Skolan kan lärarna därför hitta en nordisk vänklass och starta ett samarbete som kan ge undervisningen en helt ny dimension. I det virtuella klassrummet har eleverna möjlighet att träffas och både videochatta samt skriva med varandra. Genom den autentiska kommunikationen skapar de sig viktiga språkliga erfarenheter som den traditionella grannspråkundervisningen inte kan erbjuda. Och det bästa är att det både är otroligt lärorikt och samtidigt spännande att träffa jämnåriga från resten av Norden.

 

Skjut sönder språken!

Om du behöver en rast kan det vara en bra idé att starta ett spel. Under Språk & Kultur gömmer sig en rad speciellt utvecklade språkdidaktiska spel och språkprogram som ska vara med om att göra läroprocessen aktiv, dynamisk och rolig. Skjut t.ex. sönder språk i spelet "Plaff", eller skapa din egna text i "Klippdiktning". Du kan även dra på rundresa i spelet "Norden Runt" och testa ditt trivium medan du kämpar mot klockan. I "Norden Runt" kan man till och med utmana och spela mot flera personer i samma spel, t.ex. med jämnåriga i en vänklass som en bra och relationsbyggande start på ett webbaserat samarbete? 

 

 

Läs mera om Norden i Skolan här.