Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Nordisk realisme (lærervejledning)

Introduktion

Dette undervisningsmateriale udgør en indføring i realisme som tradition i nordisk litteratur med afsæt i det moderne gennembrud. Størstedelen af forløbet har fokus på litteratur fra de seneste årtier, men hele tiden med mulighed for at trække tråde tilbage til det moderne gennembruds realistiske litteratur og Georg Brandes credo om, at litteratur skal sætte problemer under debat for at være levende. Det er tanken, at eleverne i det nyere tekstkorpus har mulighed for at diskutere og ’spejle’ den nationale litteratur i andre nordiske værker, ligesom forløbet samtidig træner læsefærdighed på nabosprog. Hvis tiden tillader det, vil det være oplagt at gå mere i dybden med et enkelt værk og læse en hel roman som værklæsning. Man kan også afslutte forløbet med, at eleverne læser et selvvalgt nordisk, realistisk værk. Forløbets første del om realisme-traditionen kan enten udbygges, hvis feltet ikke allerede er dækket i undervisningen, eller det kan udelades eller kort opsummeres, før man bevæger sig videre til den nyere litteratur.


Formål

Formålet med forløbet er at skabe indsigt i realismen som litterær tradition og se nærmere på, hvordan den har formet sig og udviklet sig inden for nordisk litteratur med særligt fokus på de seneste årtier. Dernæst er det hensigten med tekstuddragene, at eleverne her får et grundlag for at sammenligne forskellige virkelighedsfremstillinger på tværs af de nordiske lande. Endvidere danner tekstmaterialet mulighed for en undersøgelse af, hvilke virkeligheder der fortælles om. Det nyere tekstmateriale er udvalgt med henblik på at give indblik i forskellige nordiske virkeligheder, og der er valgt lettilgængelige tekster uden store formeksperimenter. Romanuddragene har til fælles, at de kredser om spørgsmål om identitet i relation til biologisk, geografisk og socialøkonomisk ophav, ligesom forholdet mellem minoriteter og majoritet samt forskellige afskygninger af udsathed indtager en central plads. Med andre ord er det litteratur, der giver et indblik i erfaringer af at være menneske i Norden i dag.

 

Temaets opbygning

Forløbsplanen herunder kan tilpasses efter forgodtbefindende, men den foreslår et grundskelet for et forløb, der både introducerer eleverne til det moderne gennembrud og giver en grundig indføring i nyere nordisk realisme. Der er opgaver til alle tekster, som findes på platformen under den enkelte tekst, og ofte er der angivet forslag til skriveøvelser eller kreative opgaver, som kan løses såfremt tiden og prioriteringerne tillader det.

Kolonnen Indhold beskriver modulets overordnede tema (markeret med fed skrift) og en omtrentlig plan for modulets forløb. Der er regnet med moduler af 90 minutters varighed, men flere af modulerne kan, hvis der ønskes større fordybelse, deles op over to gange. Kolonnen Materiale beskriver hvilke tekster fra platformen, der skal bruges til forløbet. Nogle gange vil der være angivet en valgfrihed, ligesom der kan være angivet forslag til yderligere læsning. Kolonnen Lektie angiver, hvad eleverne skal læse hjemmefra.


Forløbsplan PDF

Logga in för att se mer

Utgivare: Norden i Skolen

Utgivet: 2021

Pedagogiska konsulenter : Anne Sofie Skemt Hjuler