Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Nyere nordisk realisme (lærerveiledning)

Introduksjon

Dette undervisningsmaterialet inneholder en innføring i realisme som tradisjon i nordisk litteratur med utgangspunkt i det moderne gjennombruddet. Mesteparten av temaet har fokus på litteratur for de siste tiår, men hele tiden med mulighet for å trekke tråder tilbake til det moderne gjennombrudds realistiske litteratur og Georg Brandes credo om at; litteratur skal sætte problemer under debatt for å være levende. Det er tanken at elevene i det nye tekstutvalget skal få muligheten til å diskutere og «speile» den nasjonale litteraturen i andre nordiske verk, samtidig som at temaet blir en øvelse i leseferdigheter på nabospråk. Hvis tiden tillater det, vil det være mulig å gå mer i dybden av et enkelt verk og å lese hele romanen som verklesning. Man kan også avslutte temaet med at elevene leser et selvvalgt nordisk, realistisk verk. Temaets første del om realismetradisjonen kan enten bygges videre på, hvis dette ikke har vært inkludert i undervisningen allerede, eller utelates eller oppsummeres, før man beveger seg videre til nyere litteratur.

 


Formål

Formålet med temaet er å skape innsikt i realismen som litterær tradisjon og å se nærmere på hvordan den har formet seg og utviklet seg innenfor nordisk litteratur i de siste 15 årene. Videre er hensikten med tekstutdragene å gi elevene et grunnlag for å sammenlikne forskjellige virkelighetsframstillinger på tvers av de nordiske landene. Tekstmaterialet gir også mulighet for en undersøkelse av de virkelighetene som skrives om. Det nye tekstmateriale er utvalgt med bakgrunn i å gi et innblikk i forskjellige nordiske virkeligheter, og tekstene er lett tilgjengelige uten store formeksperimenter. Utdragene fra romanene har et fellestrekk ved at de setter spørsmålstegn ved identitet i relasjon til biologisk, geografisk og sosioøkonomisk opphav. Forholdet mellom minoriteter og majoritet kommer derfor tydelig frem sammen med forskjellige skildringer av det å være utenfor og utsatt. Med andre ord er det litteratur som gir et innblikk i erfaringer av det å være menneske i Norden idag.

 

Temaets oppbygning

Temaplanen nedenfor kan tilpasses etter behov, men foreslår en grunnbeskrivelse av en temaperiode som både introduserer elevene til det moderne gjennombrudd og gir en grundig innføring i nyere nordisk realisme. Det er tilhørende oppgaver til alle tekstene. De finnes på plattformen under den enkelte tekst, og inneholder ofte forslag til skriveøvelser eller kreative oppgaver som kan legges ved hvis tiden og prioriteringene tillater det.

Kolonnen «innhold» beskriver temaets overordnede kategorier (markert med fet skrift) og en omtrentlig plan for temaets oppbygning. Øvelsene er normalt lagt opp til å vare rundt 90 minutter, men flere av øvelsene kan deles opp over flere klassetimer. Kolonnen «materiale» beskriver hvilke tekster fra plattformen som skal brukes til temaet. Noen ganger er det flere tekster å velge mellom, og andre ganger er det forslag til videre lesning. Kolonnen «lekser» viser hva elevene kan lese hjemmefra.


Temaplan 

Logga in för att se mer

Utgivare: Norden i Skolen

Utgivet: 2021

Pedagogiska konsulenter : Anne Sofie Skemt Hjuler